Privacybeleid

PRIVACYSTATEMENT

Opgemaakt te Evergem, 2020
Laatste update: 19/07/2021
Geldig tot Heden

Groepspraktijk Danica Naudts, geleid door eenmanszaak Naudts Danica (ondernemingsnummer 0567.681.117), hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Integriteit en betrouwbaarheid zijn fundamentele waarden. Daarom staat Groepspraktijk Danica Naudts achter de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van privacy. Dit privacystatement legt uit hoe Groepspraktijk Danica Naudts met informatie over een geïdentificeerde of identificeerdbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door Groepspraktijk Danica Naudts worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld; op welke wijze Groepspraktijk Danica Naudts jouw gegevens opslaat, hoe jouw gegevens tegen misbruik worden beschermd en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Dat houdt in dat er met de informatie die je Groepspraktijk Danica Naudts ter beschikking stelt zeer zorgvuldig wordt omgegaan. Deze gegevens zijn nodig om registratie en aanmelding zo doeltreffend en soepel mogelijk te laten verlopen. Wanneer je de website https://www.danicanaudts-psycholoog.be  gebruikt,  of wanneer je je gegevens aanlevert via telefoon of email, ga je akkoord met het verzamelen van deze gegevens en het gebruik ervan zoals beschreven in dit document. Groepspraktijk Danica Naudts verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening.

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Groepspraktijk Danica Naudts persoonsgegevens verwerkt:

 1. (Potentiële) patiënten;
 2. Bezoekers aan de praktijk van Groepspraktijk Danica Naudts;
 3. Bezoekers van de website; www.danicanaudts-psycholoog.be;
 4. Alle overige personen die met Groepspraktijk Danica Naudts contact opnemen of van wie Groepspraktijk Danica Naudts persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Groepspraktijk Danica Naudts verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Groepspraktijk Danica Naudts zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • worden gegenereerd met behulp van video opnames of geluidsopnames met toestemming van de betrokkene tijdens een behandeling.

Bij de opstart van psychotherapie, wordt er een persoonlijk dossier aangemaakt waarin de persoonsgegevens van de betrokkene terechtkomen.

3. Doeleinden verwerking

Groepspraktijk Danica Naudts verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een psychotherapeutische/ psychologische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om gevraagd heeft;
 • het verbeteren van de praktijk website www.danicanaudts-psycholoog.be;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het bewaken van de praktijk en het  beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Veiligheidsbeleid

Om persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen neemt Groepspraktijk Danica Naudts alle redelijke maatregelen, op zowel technisch als op organisatorisch vlak, om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging ervan te voorkomen.

De bescherming van persoonsgegevens worden zeer serieus genomen. Mochten er toch problemen ontstaan met de beveiliging van persoonsgegevens, wordt de betrokkene binnen de 72u hiervan op de hoogte gebracht en wordt er alles in werk gesteld om dit probleem op te lossen.

5. Rechtsgrond

Groepspraktijk Danica Naudts verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatchappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of het verstrekken van informatie.

6. Verwerkers

Groepspraktijk Danica Naudts kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens de instructies van Groepspraktijk Danica Naudts persoonsgegevens verwerken. Groepspraktijk Danica Naudts sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg.) daaraan stelt.

7. Persoongegevens delen met derden

Groepspraktijk Danica Naudts deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Groepspraktijk Danica Naudts deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

8. Doorgifte buiten de EER

Groepspraktijk Danica Naudts  geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Groepspraktijk Danica Naudts ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

9. Bewaren van gegevens

Groepspraktijk Danica Naudts bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Groepspraktijk Danica Naudts hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 30 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: ten minste 7 jaar na vastligging van de gegevens.
 • Bezoekers van de website: 1 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

10. Wijzigingen privacystatement

Groepspraktijk Danica Naudts kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Groepspraktijk Danica Naudts gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

11. Rechten, vragen en klachten

U hebt elk moment het recht Groepspraktijk Danica Naudts te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Groepspraktijk Danica Naudts door een e-mailbericht te sturen naar danica.naudts@outlook.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Groepspraktijk Danica Naudts persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Groepspraktijk Danica Naudts door een e-mailbericht te sturen naar danica.naudts@outlook.com

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).